silentlambs - It's time to protect children. It's time to stop being a silent lamb.
Home Assistance Personal Experiences Education Press Donate/Become a SL Member Sitemap silentlambs Store
Search

JEHOVAS VITTNEN - BIBELS�LLSKAPET

VAKTTORNET

REGISTRERAT TROSSAMFUND

BOX 5, SE-732 21 ARBOGA. SWEDEN   . TEL 0589-86100 .   INT. +46 589 86100 � FAX 0589-86171   .   INT. +46 589 86171   ï¿½   PG 17 07-9 � ORG.NR 878500-4071

2003-04-04

TILL ALLA F�RSAMLINGAR I LANDET

K�ra Br�der!

I Psalm 144:15 l�ser vi: "Lyckligt �r det folk vars Gud Jehova �r!" N�r vi �r tillsammans med v�ra br�der och systrar vid sammankomster av olika slag och vid f�rsamlingsm�ten. upplever vi hur sant detta uttalande �r. Vi njuter av en varm, fridsam atmosfar samtidigt som vi f�r fin andlig uppmuntran fr�n Jehova och hans organisation till v�r nytta. (Psalm 29:11) Vilken skillnad j�mf�rt med m�nniskor i v�rlden, som saknar sann andlig v�gledning och ett v�lgrundat hopp f�r framtiden! (Jesaja 65:13)

Vad g�r det m�jligt att bevara en glad och lycklig anda? En sak �r att vi fruktar Jehova och har djup respekt for de f�rmaningar han ger i sitt ord, Bibeln, inbegripet det den s�ger om det sexuella. (1 Korinthierna. 6:9, 10; Hebr�erna 13:4) F�r en del av oss har det kanske inte varit l�tt att f�ra v�rt liv i linje med Jehovas upph�jda normer. Vi blev tvungna att g�ra betydande f�r�ndringar i v�r livsstil innan vi var kvalificerade att bli medlemmar i Jehovas rena och av anden ledda organisation. Men var det v�rt anstr�ngningen? Absolut! T�nk vad lyckliga vi �r �ver att leva i harmoni med Guds r�ttf�rdiga krav!

Massmedia h�r i landet beskyller Jehovas vittnen f�r att visa underl�tenhet n�r det g�ller att ta itu med sexuella �vergrepp mot barn. Detta kan f� en del uppriktiga m�nniskor att undra �ver hur s�dant hanteras bland Jehovas vittnen. Eftersom vi inte kan medverka i en debatt om konfidentiella ting, har vi till massmedia valt att h�nvisa till Jehovas vittnens officiella hemsida p� Internet, www.watchtower.org som inneh�ller artiklar i ocks� detta �mne. Med tanke p� detta tror vi att det vore till nytta att vi tillsammans g�r igenom v�r bibliska st�ndpunkt i den h�r fr�gan, s� att vi vet hur vi "b�r ge svar" �t n�gon som kanske fr�gar. (Kolosserna 4:6)

F�r att uttrycka det enkelt. Vi avskyr sexuella �vergrepp mot barn och kommer inte att skydda n�gon f�r�vare av s�dana motbjudande handlingar fr�n konsekvenserna av sin grova synd. (Romarna 12:9) Vi f�rv�ntar att de �ldste unders�ker varje anklagelse om sexuella �vergrepp mot barn. Om s� bara ett enda barn skulle uts�ttas f�r �vergrepp, s� �r det ett barn f�r mycket. N�r de �ldste unders�ker och v�rderar bevisen i �rendet, m�ste de komma ih�g Bibelns klara v�gledning: "Inget enstaka vittne f�r tr�da upp mot en man betr�ffande n�gon som helst missg�rning eller n�gon som helst synd. ... Enligt tv� vittnens mun eller enligt tre vittnens mun skall saken st� fast." (5 Moseboken 19:15) Detta krav att h�ra tv� eller tre vittnen bekr�ftades senare av Jesus. (Matteus 18:16) �ven om de �ldste unders�ker varje framf�rd anklagelse, har de allts� inte Bibelns bemyndigade att vidta n�gra �tg�rder inom f�rsamlingen med mindre �n att det finns ett erk�nnande eller tv� tillf�rlitliga vittnen. Men om tv� personer vid skilda tif�llen blir vittnen till samma slag av or�tt handlingss�tt, kan deras vittnesm�l bed�mas som tillr�ckliga f�r att vidta �tg�rder. (1 Timoteus 5:19, 24, 25)

TILL ALLA F�RSAMLINGAR I LANDET   2003-04-04       2

Hur �r det d� om det finns bevis f�r att n�gon har beg�tt sexuellt �verv�ld mot barn? Artikeln "L�t oss avsky det onda!", som var inf�rd i Vakttornet f�r den 1 januari 1997 hade f�ljande att s�ga p� sidan 29: "Barnen m�ste skyddas, och d�rf�r �r en man som har beg�tt sexuellt �verv�ld mot barn inte kvalificerad att inneha en ansvarsfull st�llning i f�rsamlingen. Han kan inte heller bli pionj�r eller ta del i n�gon annan form av speciell heltidstj�nst." Vi vidtar s�dana best�mda �tg�rder eftersom vi �r angel�gna om att uppr�tth�lla Bibelns normer och att skydda v�ra barn. (1 Timoteus 3:2, 9, 10) Var och en i organisationen f�rv�ntas leva upp till samma krav, n�mligen att vara ren i fysiskt, mentalt, moraliskt och andligt avseende. (2 Korintherna 7:1; Efesierna 4:17-19;1 Thessalonikerna 2:4)

Vi har l�nge undervisat de �ldste om att de, d�r lagen kr�ver detta, skall rapportera anklagelser om sexuella �vergrepp till myndigheterna, �ven n�r det finns bara ett vittne. (Romarna 13:1) Under alla omst�ndigheter vet de �ldste att om offret �nskar g�ra en anm�lan, s� �r det hans eller hennes oinskr�nkta r�ttighet att g�ra s�. (Galaterna 6:5)

�tminstone sedan �r 1981 har artiklar varit inf�rda i v�ra tidskrifter, Vakttornet och Vakna! i syfte att utbilda Jehovas folk och allm�nheten om behovet av att skydda barn mot sexuella �vergrepp. F�rutom den ovan citerade artikeln var artikeln "Hj�lp �t offren f�r incest" inf�rd i numret f�r l februari 1984. Tidskriften Vakna! har inneh�llit s�dana artiklar som "Ditt barn �r i fara!", "Hur kan vi skydda v�ra barn?" och "Hur hemmet kan bli en trygg plats" (8 oktober 1993), liksom artikeln "Sexuella �vergrepp mot barn - Varje mors mardr�m" i numret f�r 8 juni 1985.

Vi tror att v�ra riktlinjer n�r det g�ller att hantera sexuella �vergrepp mot barn �r v�lgrundade och har sitt st�d i Bibeln. N�r vi under �rens lopp har lagt m�rke till omr�den d�r vi kunde handla mera kraftfullt, s� har vi inte tvekat att g�ra det. Vid Skolan i Rikets tj�nst f�r �ldste regelbundna p�minnelser om dessa riktlinjer och besl�ktade fr�gor. Och vi forts�tter att f�rmana de �ldste att noggrant f�lja det tillv�gag�ngss�tt som vi har fastst�llt.

F�rsamlingens moraliska renhet f�rblir av st�rsta vikt f�r "den trogne och omd�mesgille slaven". (Matteus 24:45) Allteftersom vi forts�tter att till�mpa Bibelns principer i v�rt liv, kommer v�r lycka att �ka. Vi �r �vertygade om att dessa p�minnelser kommer att vara till hj�lp n�r ni forts�tter att tala om hoppet om Riket med dem som har en r�tt hj�rteinst�llning. Vi har mycket styrkande andlig uppmuntran att f�rv�nta i samband med omr�dessammankomsterna "Ge �ra �t Gud". Vilken gl�dje och lycka att kunna se fram emot detta! Det r�der inget tvivel om saken: "Lyckligt �r det folk vars Gud Jehova �r!" (Psalm 144:15)

Era br�der och medarbetare
 
  

Till den presiderande tillsyningsmannen: Vi ber dig ordna med att detta brev blir uppl�st vid tj�nstem�tet s� snart det mottagits. Det b�r l�sas av n�gon av de �ldste. Alla bibelst�llen som det �r h�nvisat till, men som inte �r citerade, skall l�sas.

 

 


Home | Assistance | Personal Experiences | Education | Press | Donations/Membership | Merchandise
Guestbook | Courage Awards | Newsletter | Contact Us | Affiliates | Sitemap
Copyright © 2003 by silentlambs.org. All rights reserved.